U bent hier

ALGEMENE VOORWAARDEN

Foutmelding

  • Deprecated function: Return type of DateObject::__wakeup() should either be compatible with DateTime::__wakeup(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/sandersg/domains/artdulion.com/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::format($format, $force = false) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/sandersg/domains/artdulion.com/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::setTimezone($tz, $force = false) should either be compatible with DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/sandersg/domains/artdulion.com/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Warning: _admin_select_check_access(): Argument #1 ($item) must be passed by reference, value given in admin_select_get_admin_select_info() (regel 300 van /home/sandersg/domains/artdulion.com/sites/all/modules/admin_select/admin_select.module).
  • Warning: _admin_select_check_access(): Argument #1 ($item) must be passed by reference, value given in admin_select_get_admin_select_info() (regel 300 van /home/sandersg/domains/artdulion.com/sites/all/modules/admin_select/admin_select.module).

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
1.2. Voor zover zou worden verwezen naar andere algemene voorwaarden wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Alle offertes worden gedurende 1 maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
1.4. De overeenkomst komt tot stand,zodra de acceptatie van het aanbod Art du Lion heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat opdrachtgever zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen voorwaarden.
1.5. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Art du Lion aan opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Art du Lion en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. WIJZIGINGEN

2.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Art du Lion zijn overeengekomen.
2.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
2.3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 15 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.
2.4. Art du Lion heeft het recht de prijzen en tarieven met ingang van een nieuw kalenderjaar te indexeren op basis van het CBS-cijfer voor de gezinsconsumptie (CPI basisjaar 2006).

3. TERMIJNEN EN UITVOERING

3.1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan heeft deze termijn een indicatieve strekking en is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Art du Lion derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Art du Lion dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.2. Art du Lion heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Art du Lion behoudt ten aanzien van deze werkzaamheden de eindverantwoordelijkheid conform deze Algemene Voorwaarden.
3.3. Indien door Art du Lion of door Art du Lion ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, zoals afbeeldingen, waarvan Art du Lion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Art du Lion worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Art du Lion zijn verstrekt, heeft Art du Lion het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan Art du Lion ter beschikking heeft gesteld. Art du Lion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Art du Lion is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. CORRECTIE

4.1. Wanneer een door Art du Lion geleverd ontwerp een ontwerp in opdracht betreft, geldt dat opdrachtgever recht heeft op 1 correctieronde. Dit brengt met zich mee dat opdrachtgever gerechtigd is Art du Lion 1 maal te verzoeken om het doorvoeren van aanpassingen. Na 1 correctieronde is opdrachtgever het uurtarief verschuldigd voor verdere correcties.
4.2. Klachten dienen zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 10 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Art du Lion te worden medegedeeld. Bij gebreke hiervan wordt het resultaat van de opdracht geacht te zijn goedgekeurd door opdrachtgever.
4.3. Onder afronding van de opdracht wordt verstaan het verstrekken van het ontwerp na het plaatsvinden van de correctieronde.
4.4. Indien na de correctieronde het ontwerp zal worden afgedrukt, dan wel op andere wijze in productie zal worden genomen, al dan niet door een derde, is Art du Lion niet aansprakelijk voor eventuele ontwerpfouten en andere uiterlijke kenmerken.

5. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Indien het een professionele opdrachtgever betreft en het een opdracht betreft welke door volbrenging eindigt, is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
5.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Art du Lion, zal Art du Lion in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor, indien mogelijk, overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Art du Lion extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Art du Lion anders aangeeft.
5.3. Art du Lion is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Art du Lion ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Art du Lion kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.4. Voorts is Art du Lion bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Art du Lion kan worden gevergd. Bijgevolg heeft Art du Lion het recht opdrachten te weigeren en reeds afgesloten overeenkomsten zonder inachtneming van enige termijn op te zeggen en te doen eindigen, in geval het toegezonden materiaal voor de opdracht een pornografische, fascistische of anderszins obsceen karakter heeft of een inhoud die discrimineert of anderszins inbreuk maakt op fundamentele, door de grondwet of internationale verdragen beschermde beginselen.
5.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Art du Lion op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Art du Lion de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.6. Indien Art du Lion tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.7. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, dient opdrachtgever naast een schadevergoeding, het honorarium, en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van Art du Lion redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
5.8. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Art du Lion op eigen naam aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
5.9. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Art du Lion gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Art du Lion vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Art du Lion op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. OVERMACHT

6.1. Art du Lion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2. Van overmacht aan de zijde van Art du Lion is sprake, indien Art du Lion na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Art du Lion als bij derden, van wie Art du Lion de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Art du Lion ontstaan.
6.3. Art du Lion kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4. Voor zoveel Art du Lion ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Art du Lion gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Indien Art du Lion aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2. Art du Lion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Art du Lion is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7.3. Art du Lion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtgever Art du Lion afbeeldingen, teksten dan wel andere werken heeft verstrekt waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
7.4. Indien Art du Lion aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Art du Lion beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.5. De aansprakelijkheid van Art du Lion is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7.6. Art du Lion is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Art du Lion aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Art du Lion toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Art du Lion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Art du Lion.
7.9. Opdrachtgever vrijwaart Art du Lion voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Art du Lion toerekenbaar is. Indien Art du Lion uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Art du Lion zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Art du Lion, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Art du Lion en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

8. INSCHAKELEN VAN DERDEN

8.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp dan wel ander product of dienst, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan Art du Lion, voor rekening en risico van opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
8.2. Indien Art du Lion op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Art du Lion namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
8.3. Indien bij de uitvoering van de opdracht Art du Lion volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

9. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

9.1. Opdrachtgever is verplicht om Art du Lion tijdig te voorzien van alle informatie welke Art du Lion behoeft om de werkzaamheden naar beste kunnen uit voeren. Art du Lion is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het te laat aanleveren van de benodigde informatie door opdrachtgever.
9.2. Indien niet anders is overeengekomen, levert opdrachtgever aan Art du Lion alle teksten en afbeeldingen die gebruikt dienen te  worden digitaal aan. Deze aanlevering dient plaats te vinden binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Indien een einddatum voor de opdracht is overeengekomen, verschuift deze tenminste met even zoveel dagen als opdrachtgever in verzuim is op grond van dit artikellid.
9.3. Indien Art du Lion buiten het voorgaande lid verzoekt om toezending van stukken welke verband houden met de overeenkomst, dan zal opdrachtgever gehouden zijn, indien zij over de gevraagde stukken beschikt of kan beschikken, deze stukken binnen 3 werkdagen aan Art du Lion kosteloos ter hand te stellen
9.4. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig auteursrecht of merkenrecht en licht Art du Lion bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in. Wanneer sprake is van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is Art du Lion hiervoor niet aansprakelijk.

10. GEBRUIK EN LICENTIE

10.1. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Art du Lion, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Art du Lion bekend te zijn gemaakt.
10.2. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Art du Lion niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. Tevens is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Art du Lion niet gerechtigd  een ontwerp dat in de ontwerpfase wordt voorgelegd en nog niet definitief is, alsmede een niet-gekozen ontwerp of een ontwerp dat is gewijzigd door opdrachtgever,  te gebruiken. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Art du Lion recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Art du Lion een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
10.3. Het is opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
- vanaf het moment dat opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
- indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
10.4. Art du Lion heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

11. PRIJS EN BETALING

11.1. De op de website van Art du Lion genoemde bedragen zijn inclusief btw en exclusief bezorgkosten en kosten voor persoonlijke voorkeuren als bijvoorbeeld het inlijsten van een kunstwerk.
11.2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Art du Lion aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Art du Lion aangegeven. Art du Lion is gerechtigd om periodiek te factureren.
11.3. Op verzoek van Art du Lion dient 50% van de factuurwaarde te worden voldaan voorafgaand aan het aanvangen van de werkzaamheden door Art du Lion. Indien opdrachtgever nadien de opdracht wenst te annuleren, is Art du Lion gerechtigd voornoemde betaling te behouden.
11.4. Indien opdrachtgever door Art du Lion drukwerk en dergelijken laat verzorgen, wordt de desbetreffende opdracht pas aan de drukker dan wel andere derde verstrekt na ontvangst van de betaling aangaande deze diensten door Art du Lion.
11.5. Wanneer de overeenkomst met Art du Lion de koop van digital art betreft wordt een werk pas uitgevoerd en afgewerkt door derden na vooruitbetaling van de koopprijs door de koper.
11.6. Opdrachtgever verricht de aan Art du Lion verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die opdrachtgever aan Art du Lion heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
11.7. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Art du Lion bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Art du Lion geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en uit de kosten van de ingebrekestelling.
11.8. Vanaf het moment waarop opdrachtgever in gebreke is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van een procent per maand of gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd het recht van Art du Lion op schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten.
11.9. Indien Art du Lion bij tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtgever overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- exclusief btw.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Art du Lion zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Voor zover een dergelijk recht slechts kan worden verkregen door een depot of registratie, is uitsluitend Art du Lion daartoe bevoegd.
12.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Art du Lion tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, materialen, (digitale) ‘lagen’ bestanden dan wel concepten van het voornoemde, eigendom van Art du Lion, ongeacht of deze aan opdrachtgever zijn verstrekt.
12.3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Art du Lion te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Art du Lion het werk zonder vermelding van de naam van Art du Lion openbaar te maken of te verveelvoudigen.
12.4. Art du Lion heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
12.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Art du Lion noch opdrachtgever jegens elkaar een bewaarplicht betreffende de gebruikte materialen en gegevens.

13. VERKOOP SCHILDERIJEN / DIGITAL ART

13.1. Wanneer de overeenkomst met Art du Lion de koop van een schilderij of digital art betreft zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden, indien en voor zover redelijkerwijs mogelijk, van overeenkomstige toepassing en dient in plaats van ‘opdrachtgever’ ‘koper’ te worden gelezen.
13.2. Voorts zijn bij de aankoop van een schilderij of digital art de bepalingen opgenomen in dit artikel van toepassing. Indien een bepaling strijdig is met een andere bepaling van deze algemene voorwaarden, gaat hetgeen is bepaald in dit artikel voor.
13.3. De koper is verplicht de koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
13.4. Art du Lion verbindt zich jegens koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Art du Lion draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
13.5. Transportkosten komen voor rekening van koper, tenzij anders overeen gekomen.
13.6. De goederen zullen door Art du Lion bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
13.7. Indien om welke reden ook koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Art du Lion, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper de goederen bewaren.
13.8. Behoudens het gestelde in lid 9 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op koper overgaan bij aflevering op de overeengekomen plaats.
13.9. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Art du Lion zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op koper over, zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens Art du Lion heeft voldaan.
13.10. Art du Lion is niet aansprakelijk voor verkleuringen en andere veranderingen in het uiterlijk van het schilderij ontstaan na verloop van tijd, of kleine (onderlinge) kleurverschillen in prints van digital art. Art du Lion is ook niet aansprakelijk voor krassen of andere beschadigingen op geleverde werken, ontstaan door verkeerd onderhoud of andere handelingen van de koper.
13.11. Art du Lion behoudt zich het recht voor werken gebruikt voor kunstdrukken tevens te gebruiken voor andere uitingen, waaronder kalenders, boeken, kaarten, banners, kleding en andere publicaties. De koper mag het aangekochte werk echter niet dupliceren, kopieëren, publiceren, verspreiden of verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
13.12. Indien opdrachtgever ten behoeve van het realiseren van het schilderij of digital art werk een foto verstrekt aan Art du Lion, is opdrachtgever verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht en licht Art du Lion bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in. Wanneer sprake is van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is Art du Lion hiervoor niet aansprakelijk.
13.13. Art du Lion behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, ten aanzien van schilderijen en digital art werken.

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

15. GESCHILLEN

15.1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
15.3. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

 

Hoogachtend,
Art du Lion

Zijbalk: